[ b / goys ] [ IRC / Rules ] [ search ]

/b/ - Random

"Man is least himself when he talks in his own person. Give him a mask, and he will tell you the truth." - Oscar Wilde
שם
הודעה
קובץ
:
וידאו

File: 1555794707141.jpeg (79.86 KB, 1200x1600, WhatsApp Image 2019-04-21….jpeg) ImgOps Googleiqdb

מזהה משתמש: 1a5a5  No.4168

הרגתי היום איזה 20 חשופיות וחילזונות כי הם הורסים לי את העלים של הצנון וצמחים אחרים.
ניסיתי לפני זה לעשות להם תרנספר למחוץ לגינה אבל זה לא מספיק ואי אפשר לעשות תרנספר לחילזונות בלי הקונכייה כי זה מגעיל.
אז השתמשתי במעדר, זה מהיר ואני מקווה שבלי הרבה סבל

תמונה קשורה, זה המעדר שהשתמשתי

גם מחר אני יעשה את זה
הם מין פולש דרך אגב

מזהה משתמש: c20b6  No.4172

מלח. והמון.

מזהה משתמש: 1a5a5  No.4173

>>4172
זה נראה לי עוד יותר אכזרי ובנוסף זה סתם בזבוז מלח.
המעדר היה מספיק אפקטיבי[חזור] [חזור למעלה]
[ b / goys ] [ IRC / Rules ] [ search ]