[ b / goys ] [ IRC / Rules ] [ search ]

/b/ - Random

"Man is least himself when he talks in his own person. Give him a mask, and he will tell you the truth." - Oscar Wilde
שם
הודעה
קובץ
:
וידאו

File: 1549068961507.jpg (102.08 KB, 1080x1350, 1547575528573.jpg) ImgOps Exif Googleiqdb

מזהה משתמש: bdb9e  No.3929

בלוג טיים

ישבתי היום בפארק עם חברים
ישבו לידנו שלוש בנות
שתינו
עישנו
אחר כך הלכנו לשבת עם הבנות ליד
דיברנו קצת
אנחנו בסביבות גיל העשרים
הן בסביבות השש עשרה
הן תלמידות כרגע בבית ספר שלמדנו
הייתה שם אחת qt שקרואים לה שלי
דיברתי איתה קצת והיו נגיעות
אחר כך החברים התחילו להתקפל
הלכתי משם בלי לדעת מה השם המלא שלה או מספר טלפון
לא חושב שיצא לי לראות אותה שוב

מה אומרים ברנשים
סליחה על הכתיבה המגעילה
מבואס רצח עכשיו
אני lonely and horny יותר מדי זמן

מזהה משתמש: 7ef6d  No.3930

יכלת להשיג PTP
Prime teen pussy

ואיזה נגיעות היו?

מזהה משתמש: bdb9e  No.3932

File: 1549131599673.gif (2.65 MB, 540x350, 1542812437794.gif) ImgOps Googleiqdb

>>3930
>יכלת להשיג PTP
>Prime teen pussy
לא היה לי הרבה זמן איתה, ישר החברים רצו לזוז וכמובן שלא יכלתי להישאר שם לבד.
חוץ מזה עכשיו כשאני פיכח זה מרגיש לי קצת לא במקום להתחיל עם מישהי בת 16.
>ואיזה נגיעות היו?
לא משהו מיני. ישבתי לידה ונגעתי לה בירכיים, מותניים, שיער…

אני חייב חברה.

מזהה משתמש: 208ad  No.3933

אף אחד לא מתייחס ברצינות לת'רדים עם תמונות של גויות אקראיות מחו"ל…

מזהה משתמש: 061c2  No.3935

>>3933
תמונה להמחשה אחינו

מזהה משתמש: 208ad  No.3936

>>3935
אז תלך להמחיש ב 4chan עם טקסט לועזי

מזהה משתמש: 80ffe  No.3937

>>3932
>חוץ מזה עכשיו כשאני פיכח זה מרגיש לי קצת לא במקום להתחיל עם מישהי בת 16.
למי איכפת לבנות 16 יש את הגוף הכי טוב וגם הוא ישאר ככה עד 22

גם לגעת בירכיים ומותניים זה נחמד

>אני חייב חברה.

היית לך פעם?[חזור] [חזור למעלה]
[ b / goys ] [ IRC / Rules ] [ search ]