[ b / goys ] [ IRC / Rules ] [ search ]

/b/ - Random

"Man is least himself when he talks in his own person. Give him a mask, and he will tell you the truth." - Oscar Wilde
שם
הודעה
קובץ
:
וידאו

File: 1543319186991.jpg (205 KB, 1920x1080, AAAAAARRRRRRGGGGGGHHHHHH.jpg) ImgOps Exif Googleiqdb

מזהה משתמש: 8b838  No.3862

>מתגייס מחר

מזהה משתמש: 5c3f3  No.3863

לאן יא פאגוט?

מזהה משתמש: d62b4  No.3864

File: 1543560713520.jpg (1.84 MB, 1968x2624, P81130-083655.jpg) ImgOps Exif Googleiqdb

>>3863
גבעתי

מזהה משתמש: 5c3f3  No.3865

>>3864
בהצלחה, איך היה עד עכשיו?

מזהה משתמש: 248dd  No.3866

>>3865
חוץ מהבקום היה סבבה דווקא

מזהה משתמש: d80b3  No.3885

עדכון
יצאתי מגבעתי ועכשיו מיועד להיות חימושניק/תקשובניק/נהג
מתי להתאבד?

מזהה משתמש: 6c438  No.3887

>>3885
חחחחחחחחחחחחחחח בדיוק כמוני, רק שאני יצאתי מאיסוף קרבי.

אבל איך "מסבבה" הגעת ללצאת מגבעתי?
אני בחרתי תקשובניק(זה יהיה לך קרוס מת"מ)
כמובן שבסוך לא עשיתי את הקרוס והוצמאתי קשיי הסתגלות וכל זה דרך הקב"ן.
תקשובניק גם טוחן יחסית.
אני עדין חושב שזה הכי מעניין מבין כל השלושה שהציאו לך.
מה בחרת?

מזהה משתמש: 1461e  No.3888

>>3887
הוציאו אותי בגלל בעיות תש לא רציתי לצאת
בחרתי נהג נראה לי הכי תש מהשלושה

מזהה משתמש: 6c438  No.3889

>>3888
כן נהג נשמע נחמד.
איזה נהג אבל?

מזהה משתמש: acb10  No.3894

>>3889
נהג יחידה
ניסו לדחוף אותי לתקשוב אבל חתמתי ויתור בסיווג :^)

מזהה משתמש: 2743d  No.3895

>>3894
אה, לי היה סיוויג לפני אז לא הייתה לי אפשרות[חזור] [חזור למעלה]
[ b / goys ] [ IRC / Rules ] [ search ]