[ b / goys ] [ IRC / Rules ] [ search ]

/b/ - Random

"Man is least himself when he talks in his own person. Give him a mask, and he will tell you the truth." - Oscar Wilde
שם
הודעה
קובץ
:
וידאו

File: 1530087434571.jpg (107 KB, 800x1200, 1530086875954[1].jpg) ImgOps Exif Googleiqdb

מזהה משתמש: 51b23  No.3624

ישראל השלמה מתי?

מזהה משתמש: b51ac  No.3625

עד שלא תוציא את השמאל מהמשוואה לחלוטין, לרמה שלא יהיה אפילו מי מהם שיוכל לצאת למחאה זה לא יקרה.

מזהה משתמש: 475a8  No.3626

בחיים לא
האנשים שתופי מוח
וזה לא משהו שביכולתם להבין

מזהה משתמש: 51b23  No.3627

>>3626
אבל הדגל מייצג את הארץ המובטחת, מנהר מצריים עד נהר הפרת.

בַּיּוֹם הַהוּא, כָּרַת יְהוָה אֶת-אַבְרָם–בְּרִית לֵאמֹר: לְזַרְעֲךָ, נָתַתִּי אֶת-הָאָרֶץ הַזֹּאת, מִנְּהַר מִצְרַיִם, עַד-הַנָּהָר הַגָּדֹל נְהַר-פְּרָת

איך אנחנו יכולים להצדיע לדגל בלי להאמין במה שמסמל

מזהה משתמש: d8a1b  No.3628

>>3627
לחלק הדגל לא מסמן כלום והם עסוקים רק בעצמם.
או בהישרדות כלכלית

מזהה משתמש: f609a  No.3629

File: 1530173524453.jpg (94.01 KB, 576x1024, ef5352a16e76fbf68d4d11b9db….jpg) ImgOps Exif Googleiqdb

>הת'רד הזה
כמה מכם מקיימים את התורה כולה שאתם מדברים בכלל על "ישראל השלמה"?

מזהה משתמש: b51ac  No.3630

>>3629
אכלתי מצה בפסח.

מזהה משתמש: bb79a  No.3631

>>3629
הדלקתי נר בחנוכה.

מזהה משתמש: 51b23  No.3632

>>3629
אני חזרתי בשאלה והפכתי לאתאיסט מושבע, אבל המשפחה שלי מקיימת מספיק גם בשבילי

מזהה משתמש: f609a  No.3637

File: 1530281780622.png (1.99 KB, 47x47, 041712c8b10b1d14ff0b52bbdb….png) ImgOps Googleiqdb

>>3630
>>3631
>>3632
אחלה LARPing

מזהה משתמש: e9d10  No.3644

>>3629
ייבמתי אשה של בן עדם עקר והתאומים בדרך

מזהה משתמש: 60732  No.3736

כמו שהמדינה הזאת מתנהלת עדיף שהיא לא תגדיל את תחום השפעתה

מזהה משתמש: ea9ed  No.3739

File: 1532424794494.jpg (116.57 KB, 1140x380, 1531642565380.jpg) ImgOps Exif Googleiqdb

I don't think there'll be Israel in 20 years tbqh.

מזהה משתמש: ee417  No.3740

File: 1532674404930.jpg (43.43 KB, 600x500, 80d7039ff5f0170b18add5f30e….jpg) ImgOps Exif Googleiqdb

>>3739
זה

מזהה משתמש: ea9ed  No.3741

File: 1532802849653.jpg (36.67 KB, 640x369, Z6QuUIq.jpg) ImgOps Exif Googleiqdb
[חזור] [חזור למעלה]
[ b / goys ] [ IRC / Rules ] [ search ]